Splošni pogoji poslovanja

1. TINKS YOGA, Tinkara Končar s.p. 

TINKS YOGA, Tinkara Končaer s.p. ( v nadaljevanju ponudnik ) je sprejel splošne pogoje poslovanja, ki jih uporablja pri komuniciranju s tretjimi osebami (v nadaljevanju: naročnik stranka). Splošni pogoji so javno objavljeni na spletni strani www.releasingwithin.com. Besedilo veljavnih Splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo v pravna razmerja z Tinkara Končar s.p.. Šteje se, da je posameznik seznanjen s Splošnimi pogoji in da na njih pristaja. 

TInKS YOGA, Tinkara Končar s. p. izvaja programe na osnovi praktičnih in teoretičnih konceptov, s katerimi želi dvigniti kakovost človeškega bivanja in pomagati človeku spoznati sebe in svoje potenciale. 

Delovanje podjetja je organizirano kot spletna stran, preko katere je možen nakup in dostop do posameznih izobraževalnih vsebin in programov, ter se prijaviti na dogodke in individualna svetovanja. Dogodki so organizirana v fizični, video in audio obliki. Osebne storitve se pričnejo z izvajanjem po določenem urniku, ki se uskladi glede na razpoložljive termine izvajalca ter uporabnika. 

2. Storitve in definicije 

Storitve TINKS YOGA, Tinkara Kočar s. p. v osnovi obsegajo naslednje storitve: izdelava, priprava in trženje različnih spletnih izobraževalnih programov ter posameznih modulov (e- izobraževanj) s področij osebne rasti in razvijanja osebnih potencialov, ki jih pokriva TINKS YOGA, Tinkara Končar s. p. 

izvedbo delavnic, seminarjev in drugih vrst izobraževanje ter dogodkov, ki so lahko izvedene samostojno ali kot del druge storitve (v nadaljevanju storitve), izvajanje partnerskega programa. 

Ponudniki storitev so: TINKS YOGA, Ti kara Končar s. p., Ziherlova ulica 10, 1000 Ljubljana, ( v nadaljevanju ponudnik ), drugi ponudniki, če je tako pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu navedeno ( v nadaljevanju ponudniki ). 

Naročnik 

Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s posameznim ponudnikom preko ponudnikovih spletnih strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev – nakup dostopa do določenega izobraževalnega programa, nakup vstopnice za seminar, oddih ali delavnico… (v nadaljevanju naročnik ). 

Izobraževalni program 

Program, do katerega ima naročnik dostop, bodisi preko spletne strani, bodisi na delavnicah ali seminarjih v živo. Cilj programa je, da naročnik pridobi znanja in veščine, ki mu omogočajo, da odkrije in izkoristi svoj potencial v smeri svojih želja in načrtov.

Izobraževalni modul 

Je del oziroma posamezen sklop znotraj večjega izobraževalnega programa. 

3. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev 

Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vse uporabnike oziroma stranke, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe, ki so jasno navedene pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu. 

Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema. 

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani www.releasingwithin.com in vseh podstrani tega spletnega mesta naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev. 

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila, vključno s spremembami cen posameznih storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na spletni strani www.releasingwithin.com. Ponudnik lahko vse stranke o spremembah obvesti preko svojih kanalov za obveščanje, načeloma velja preko e-pošte. V primeru, da se stranka samostojno odjavi od prejemanja teh obvestil in zaradi tega o spremembah ni obveščena, ponudnik za morebitne težave ali kakršnekoli posledice ni odgovoren. V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave. 

4. Cene in komercialni pogoji 

Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in, če ni posebej določeno drugače, že vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV). TINKS YOGA, Tinkara Končar s. p. za svoje storitve zaračunava v odvisnosti od posameznega programa – po vsakokrat veljavnem ceniku, kot enkratno plačilo ob naročilu. Vsi pogoji nakupa, plačevanja in podobno, so vedno navedeni na strani, kjer je možno opraviti nakup. Zaradi narave ponudnikovih storitev (izobraževalni programi in moduli, delavnice, oddihi, seminarji…), dobi stranka dostop do naročenih vsebin po dejansko opravljenem plačilu za naročene storitve. 

Ponudnik lahko prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev, v primeru časovne omejitve storitev. Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

Stranka soglaša, da ji lahko ponudnik izda račun tudi samo v elektronski obliki in ji ga pošlje po e-pošti oziroma s sredstvi elektronske komunikacije. 

5. Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe, načini plačila 

Za naročilo storitev in sklenjeno pogodbo se šteje oddano naročilo in nakup oziroma plačilo posameznega izobraževalnega programa. Naročnik oziroma stranka se z nakupom strinja in soglaša s temi splošnimi pogoji. 

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika. 

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo. Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine. Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Glede na naravo storitev odpovednega roka ni – ponudnik se zaveže, da bo prekinitev pogodbe izvedel v najkrajšem možnem času. V primeru, da gre za odpoved sodelovanja pri programih, kjer naročnik mesečno plačuje za dostop do naročenih programov, ponudnik v primeru odpovedi ne sme zaračunati naročnine za naslednje obračunsko obdobje, če je naročnik odpovedal storitve. Če pride do odpovedi pogodbe zaradi naročnikovih kršitev teh splošnih pogojev, ima ponudnik pravico takoj in brez opozorila prekiniti sodelovanje in dostop do storitev, pri tem pa v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika. Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za čas, ki je naveden v določenem programu. Odpoved pogodbe lahko naročnik poda v pisni obliki – digitalni ali fizični (po pošti na naslov ponudnika). 

Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če stranka v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika. Ponudnik stranki omogoči dostop do naročenih oziroma kupljenih izobraževalnih vsebin takoj oziroma v najkasneje 48 urah po plačilu, vidnem na transakcijskem računu. 

Načini plačila: 

plačilo na TRR – plačilo na transakcijski račun ponudnika. Na spletnih straneh www.releasingwithin.com se določene storitve (večina storitev z enkratnim

plačilom) naroči preko naročilnice za posamezno storitev. Po izpolnitvi naročilnice in oddaje naročila stranka dobi na svoj E-mail potrdilo o naročilu, kateremu so prav tako priloženi podatki za plačilo. 

Tehnični postopki za sklenitev pogodbe (naročilo). 

Kot navedeno, se za sklenitev pogodbe šteje oddaja naročila. Na dnu strani mora uporabnik označiti strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja. Uporabnik oziroma stranka odda naročilo na posameznih promocijskih straneh s klikom na jasno označene gumbe. Po kliku na gumb za naročilo uporabnik na svoj E-mail dobi potrdilo o naročilu, kateremu so prav tako priloženi podatki za plačilo. 

6. Roki za izvedbo storitev 

Ponudnik mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezni program, delavnico, oddih, seminar ali drugo ponudnikovo storitev, v skladu s cenikom oziroma v korespondenci med ponudnikom in stranko. V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu le te, takoj ko je to mogoče. Roki za izvedbo storitve se lahko podaljšajo tudi zaradi nepredvidljivih dogodkov s strani ponudnika ( bolezen predavateljev ipd. ) Ponudnik se zavezuje, da bo stranko v takih primerih obvestil v najkrajšem možnem času preko komunikacijskih kanalov, ki jih ima na voljo. 

7. Avtorske pravice 

Stranka (naročnik), v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih ali modulih, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. V primeru, da ponudnik izdela določen izobraževalni program v sodelovanju z zunanjimi partnerji, se vse v zvezi z avtorskimi pravicami dogovori in zapiše za vsak tak izobraževalni program posebej. Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki prepovedano javno predvajati in posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe. 

8. Podpora strankam 

Strankam je na voljo podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so objavljene na spletnih straneh ponudnika. Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnika ali poslani na elektronske naslove ponudnika, ki so za takšne primere navedeni na spletnih straneh, iz kontaktne e-pošte naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju e-pošta naročnika). Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika. Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje

informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja. 

9. Pravice in obveznosti ponudnika 

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje. Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profesionalen način. Vsi izobraževalni programi bodo prilagojeni tako, da bodo razumljivi navedeni ciljni publiki in da bodo uporabniki od vsebine imeli korist. Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev za objavo le teh. Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam. 

10. Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost stranke 

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica: ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu; ravnanja tretjih oseb; višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika. Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem. Naročnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika. Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti. Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljala najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij. TINKS YOGA, Tinkara Končar s. p. zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko ali je nastala posameznikom zaradi

vsebin, objavljenih na spletni strani www.releasingwithin.com ali vsebin objavljenih v dostopnih webinarjih, delavnicah, seminarjih na oddihih ter izobraževalnih e-programih. 

11. Pravice in obveznosti naročnika 

Stranka, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), lahko odstopi od pogodbe v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe ( za storitve vezane na časovno določen program; ne velja za enkratne storitve). O odstopu od pogodbe oziroma registracije v ponudnikov izobraževalni program mora stranka – potrošnik ponudnika obvestiti preko e-pošte info@releasingwithin.com . Ponudnik bo sprožil postopek za izbris uporabniškega računa. V primeru, da je bila naročnina ali nakup prekinjen v roku 14 dni, je ponudnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov dolžan vrniti znesek kupnine, kar naredi najkasneje v roku 14 dni od dneva prejema obvestila kupca o odstopu od pogodbe. Stranke, ki niso potrošniki, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo. Če pride do spremembe podatkov, ki jih je stranka navedla ob naročilu storitev, je dolžna o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Poleg obvestila ponudniku, je stranka dolžna spremeniti podatke v uporabniških straneh in ostalih aplikacijah, ki jih nudi ponudnik. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel. Stranka odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike. 

12. Nagrade 

Posameznik, ki sodeluje v kateri koli nagradni igri TINKS YOGA, Tinkara Končar s. p. in prejme nagrado, 6 mesecev po prejemu nagrade ne more sodelovati za ponovno nagrado. Če tak posameznik pred potekom 6 mesecev sodeluje v nagradni igri in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, izbere se drugega nagrajenca, ki prejeme nagrado. 

13. Pritožbeni postopki 

V primeru težav se kupec s ponudnikom lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@releasingwithin.com ali pa po klasični pošti. Ponudnik se zavezuje, da bo pritožben postopek vodil resno in korektno, ter da se bo (v primeru upravičenosti pritožbe kupca) nemudoma odzval v skladu s temi splošnimi pogoji in izpolnil svoje obveznosti, ki jih po teh določilih ima do kupca oziroma naročnika. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

14. Končne določbe 

Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika. Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku. Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku. 

Kontaktni podatki: TINKS YOGA, Tinkara Končar s.p., Ziherlova ulica 10, 1000 Ljubljana, e-pošta: info@releasingwithin.com, GSM: 041294947 

Splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni 02.08.2023


Stopi z nama v stik

@releasing.within

*Z vpisom podatkov se strinjate z našo politiko zasebnosti

Zasebnost in piškotki | Splošni pogoji poslovanja | © 2023 releasingwithin | Made with ⚝ by Starfiniti d.o.o.

Prijava na oddih

Po oddaji prijave, le-to potrdiva v najkrajšem možnem času.

V kolikor ne prejmeš potrdila v roku 24. ur, pokukaj v promocije in vsiljeno pošto, kamor se lahko skrije najin odgovor ali nama piši na info@releasingwithin.com.

Če prijavljaš 2 ali več oseb, izpolni obrazec za vsako osebo posebej.

Rezerviraj svoje mesto

Vnesi svoje ime in priimek, email naslov in v sporočilu napiši na katero prakso/ praznovanje se prijavljaš (uvodna ura art terapije, joga prakse, zvočna terapija, praznovanje rojstnega dne, itd.) ter morebitna druga vprašanja, ki jih imaš za naju. 

Po prejetju tvojega sporočila, ti odgovoriva v najkrajšem možnem času.